Programy

EC2LAB - wymiarowanie zginanych elementów żelbetowych wg PN-B-03264:2002 i EN 1992-1-1:2004


Program został tak pomyślany, aby mogli z niego wygodnie korzystać zarówno zapracowani “rzemieślnicy” jak i dociekliwi konstruktorzy oraz konstruktorki. Szybko wykonacie obliczenia, zaprezentujecie wyniki - panując jednocześnie nad istotnymi parametrami, na które wcześniej prawdopodobnie nawet nie zwracaliście uwagi.


Wszystko na jednym ekranie. Nie trzeba się przełączać między kolejnymi formatkami podczas wykonywania obliczeń. Z tego wynika minimalna rozdzielczość monitora, 1024x768 pikseli (standard XGA). Okienko programu można powiększyć do rozmiaru, na który pozwala używany monitor. Przy powiększeniu uzyskamy większą przestrzeń na rysunek i komunikaty tekstowe programu.


Wyniki są generowane na bieżąco. Nie ma przycisku rozpoczynającego obliczenia (lub oddzielnej formatki na wyniki). Każda zmiana, nawet jednej cyfry w liczbie, generuje obliczenia. Nie jest wymagane dodatkowe działanie, nie ma potrzeby naciskania klawisza Enter.


Zadanie można zapisać na dysku pod wskazaną nazwą a następnie odczytać. Niezależnie od tego program zapisuje swój aktualny stan podczas kończenia pracy (nie ma potrzeby odpowiadania na pytanie: “Czy na pewno chcesz wyjść z programu?”). Po ponownym uruchomieniu mamy ostatnio wprowadzone dane.


W wielu miejscach wprowadzono przyciski kasujące zawartość pól edycyjnych (jeśli wcześniej wprowadzone dane nam przeszkadzają).


Wyniki dla elementu zaprojektowanego na minimalny stopień zbrojenia nie zawierają informacji o możliwościach wytrzymałościowych przekroju. Z tego powodu wprowadzono możliwość szybkiego przełączenia się w tryb wyznaczania nośności (dla wyznaczonego wcześniej zbrojenia). Dzięki temu w wynikach mamy informację o nośności przekroju zbrojonego minimalnym stopniem zbrojenia.


Brak komunikatów w postaci wyskakujących okienek informujących np. o nietypowych danych. Komunikaty są prezentowane w oddzielnym okienku. Aby nie przeoczyć ważnych informacji dodatkowo pewne informacje są wyświetlane także w postaci graficznej. Jest także piktogram podsumowujący (trzy stany: wszystko jest OK, są wyniki z uwagami, brak poprawnych wyników). Dzięki takiej organizacji nie wykonujemy niepotrzebnego klikania zamykającego irytujące okienka z komunikatami informującymi o rzeczach, które autor programu uznał za nietypowe lub błędne (a akurat w naszym przypadku takie nie są). Oczywiście przed czynnościami nieodwracalnymi w skutkach, okienka informacyjne są wyświetlane (np. w momencie wyjścia z edycji bazy danych pojawia się pytanie, czy zapisać wprowadzone zmiany).BudKom EC2LAB

dowolna geometria - Brak ograniczeń w opisie geometrii przekroju. Przekrój jest definiowany współrzędnymi punktów charakterystycznych. Współrzędne można edytować w tabeli oraz jako tekst w edytorze tekstowym (większa swoboda modyfikacji). Ten sposób wprowadzania danych jest uniwersalny, ale kłopotliwy, dlatego nie jedyny w programie EC2LAB.


odczyt geometrii - Geometrię przekroju można odczytać z pliku tekstowego lub rysunku w formacie DXF i DWG2000 zapisanego przez programy AutoCAD, BricsCAD, ZwCAD i inne.


typowe przekroje - Najczęściej stosowane przekroje zostały sparametryzowane. Z tym, że nie ma ograniczeń odnośnie proporcji przekrojów. Można np. zadać przekrój “teowy” z półką węższą od środnika (dla prefabrykowanej belki z miejscem na oparcie płyt prefabrykowanych).


kalkulator zbrojenia - Program posiada wewnętrzny kalkulator zbrojenia. Nie ma konieczności kłopotliwego przepisywania/kopiowania danych/wyników z zewnętrznego kalkulatora do pól edycyjnych programu EC2LAB. Zbrojenie można określić podając przekrój wyrażony liczbą (cm2) lub podając opis zastosowanych prętów (np. 2#12+1#16). Po wykonaniu obliczeń, pasujące nam średnice wybieramy z listy, na której są przedstawione prawidłowe zestawy prętów zbrojeniowych. Poszczególne pozycje na liście z pasującym zbrojeniem są posortowane wg trafności doboru przekroju. Prezentowany jest także procentowo stopień dopasowania pozwalający na szybki wybór optymalnych średnic prętów.


średnice prętów - Wewnętrzny kalkulator zbrojenia używa w obliczeniach prętów z zakresu określonego w oddzielnym okienku. W programie EC2LAB nie przeliczamy powierzchni zbrojenia dla wprowadzonej średnicy pręta - powierzchnię wybieramy z listy pasujących powierzchni przygotowanej przez program.


model betonu - Program umożliwia wybór modelu odkształcenia betonu (nieliniowy, parabola-prostokąt, bilinearny, prostokątny odpowiadający metodzie uproszczonej).


model stali - Program umożliwia wybór modelu odkształcenia stali (ze wzmocnieniem lub bez wzmocnienia).


edytowalna baza norm, betonów i stali - Program posiada bazę norm, betonów, stali. Można dowolnie zmieniać parametry, dodawać nowe pozycje, importować bazy innych użytkowników. Można, na przykład, dodatkowo ograniczyć odkształcenia stali (dla klasy stali C można aktualnie przyjmować odkształcenia na poziomie 0.9x7,5%!). W module do edycji bazy danych określamy także, czy dana pozycja będzie widoczna na liście wyboru w programie obliczeniowym. Jeśli np. wykonujemy obliczenia wg Eurokodów można włączyć jedynie pozycje zgodne z tą normą. Przewidziano generatory poszczególnych pozycji. Dla przykładu podając wytrzymałość na ściskanie program wyznaczy wszystkie pozostałe parametry betonu. Zachowana została pełna zgodność z tabelami zamieszczonymi w normie EC, łącznie z zaokrągleniami liczb. Pewne parametry obliczeń (współczynniki bezpieczeństwa, ograniczania odkształceń stali) są definiowane w opisie normy. Z tego wynika sposób wyboru np. wymiarowania dla sytuacji obliczeniowej wyjątkowej (wybieramy normę EC dla sytuacji obliczeniowej wyjątkowej). Aktualnie wg EC nie ma wprowadzonych ograniczeń na odkształcalność stali, w programie można jednak takie ograniczenie wprowadzić (np. 1%, tak jak to było we wcześniejszych normach).


rysunek - Kluczowe parametry obliczeń są prezentowane graficznie. Wystarczy zerknąć i już mamy kontrolę nad: definicją geometrii przekroju (rysunek jest w skali), oceną ekonomiczności i potencjalnych możliwości przekroju (stopień zbrojenia, odkształcenia stali i betonu).


odkształcenie betonu - Program prezentuje graficznie aktualny poziom odkształcenia betonu podając także wartości graniczne.


odkształcenie stali - Program prezentuje graficznie poziom odkształcenia stali. Zielonym kolorem oznaczono “zakres plastyczny” na wykresie odkształcenie-naprężenie.


stopień zbrojenia - Program prezentuje wyznaczony stopień zbrojenia z oznaczeniem minimalnego stopnia zbrojenia. Ponieważ przekroje mogą być w programie definiowane dowolnie, minimalny stopień zbrojenia jest wyznaczany zgodnie z teorią stanowiącą podstawę wyznaczania zbrojenia minimalnego. Program bazuje na nośności przekroju betonowego, bez uwzględniania zbrojenia. Minimalne warunki normowe spełniono przez przyjmowanie do obliczeń klasy betonu C25/30 (B30) lub wyższej. Dodatkowo można stosować zwiększenie (przełącznik “C+”) wytrzymałości betonu do obliczeń minimalnego stopnia zbrojenia (zazwyczaj beton na budowie jest mocniejszy niż wymagany w projekcie). Przyjmowany jest wzrost wytrzymałości betonu liniowo od 20% dla C12/15 (B15) do 5% dla C90/105 (B105).


wyniki pośrednie - Wszystkie wyniki cząstkowe i komunikaty dotyczące przebiegu obliczeń są prezentowane w okienku tekstowym. Można sprawdzić pośrednie obliczenia wykonywane przez program.


automatyczny schowek - Zawartość okienka z prezentacją przebiegu obliczeń może być automatycznie kopiowana do schowka systemu operacyjnego. Wystarczy nacisnąć w edytorze tekstowym {Ctrl+V}, aby mieć w nim aktualne wyniki obliczeń.


obróbka wyników - Program posiada kilka formatów prezentacji wyników.
- Dane, wyniki i komunikaty (w pełnej lub uproszczonej postaci) są wpisywane do pola tekstowego programu. W każdej chwili ten zestaw informacji można wkleić do dowolnego edytora tekstowego. Istnieje także możliwość zapisu do pliku w formacie RTF. Informacje graficzne nie są zapisywane. Należy do obliczeń dołączyć kartę z oznaczeniami (dostarczana z programem).
- Dane, wyniki można dodać do pliku CSV (tekstowy format arkusza kalkulacyjnego). Taki plik można wczytać do arkusza kalkulacyjnego, sformatować w dowolny sposób. W pliku z wynikami brak grafiki i formatowania. Są to kolejne wiersze z kompletem danych o przekroju. Bardzo skompresowana prezentacja wyników obliczeń.
- Aktualne dane/wyniki można wydrukować na drukarce lub do pliku PDF, BMP itd. (wymaga instalacji wirtualnej drukarki PDF, np. dobry i darmowy program PDFcreator). Wydruk posiada grafikę, nie jest oszczędny, zajmuje jedną stronę A4.
- Aktualne dane/wyniki w postaci jw. można wkleić do programu MSWord (należy program wcześniej uruchomić).
- Wcześniej zapisane dane/wyniki zbiorcze w pliku CSV można przeglądać, drukować i wklejać do MS Word przy pomocy oddzielnego modułu dołączonego do programu.BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB

Wygląd programu można dostosować do własnych upodobań estetycznych. Jest możliwość wyboru z 20 styli (tzw. “skórek”) lub zastosowanie własnego stylu (format VCF firmy Embarcadero).


Cennik programu BudKom EC2LAB

[A] Program EC2LAB + klucz sprzętowy.
Program może być użytkowany na dowolnym komputerze z wpiętym kluczem sprzętowym do portu USB.
Cena jeszcze nie ustalona.
Pierwsze wersje programu otrzymają nieodpłatnie aktualni użytkownicy programów autorskich BudKom (nie dotyczy DxfOczka2D).
W e-mailu aktualizacyjnym DxfOczka3D pojawi się link do programu EC2LAB.
Należy posiadać klucz sprzętowy dołączany do programu DxfOczka3D.


Program dostępny jest jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu (nie jest dodawana płyta CD). Przesyłka zawiera fakturę i klucz sprzętowy. Cena zawiera koszt dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Copyrights © 2016 “BudKom“ Marek Nowicki | Projekty | Programy | BricsCAD | ZwCAD | DxfOczka3D | ZbrojMAP | StalWyk | Sklep | Kontakt