Programy

EC2LAB - wymiarowanie zginanych elementów żelbetowych wg PN-B-03264:2002 i EN 1992-1-1:2004


Program został tak pomyślany, aby mogli z niego wygodnie korzystać zarówno zapracowani “rzemieślnicy” jak i dociekliwi konstruktorzy oraz konstruktorki. Szybko wykonacie obliczenia, zaprezentujecie wyniki - panując jednocześnie nad istotnymi parametrami, na które wcześniej prawdopodobnie nawet nie zwracaliście uwagi.


Wszystko na jednym ekranie. Nie trzeba się przełączać między kolejnymi formatkami podczas wykonywania obliczeń. Z tego wynika minimalna rozdzielczość monitora, 1024x768 pikseli (standard XGA). Okienko programu można powiększyć do rozmiaru, na który pozwala używany monitor. Przy powiększeniu uzyskamy większą przestrzeń na rysunek i komunikaty tekstowe programu.


Wyniki są generowane na bieżąco. Nie ma przycisku rozpoczynającego obliczenia (lub oddzielnej formatki na wyniki). Każda zmiana, nawet jednej cyfry w liczbie, generuje obliczenia. Nie jest wymagane dodatkowe działanie, nie ma potrzeby naciskania klawisza Enter.


Program zapisuje swój aktualny stan podczas kończenia pracy (nie ma potrzeby odpowiadania na pytanie: “Czy na pewno chcesz wyjść z programu?”). Po ponownym uruchomieniu mamy ostatnio wprowadzone dane.


W wielu miejscach wprowadzono przyciski kasujące zawartość pól edycyjnych (jeśli wcześniej wprowadzone dane nam przeszkadzają).


Brak komunikatów w postaci wyskakujących okienek informujących np. o nietypowych danych. Komunikaty są prezentowane w oddzielnym okienku. Aby nie przeoczyć ważnych informacji dodatkowo pewne informacje są wyświetlane także w postaci graficznej. Jest także piktogram podsumowujący (trzy stany: wszystko jest OK, są wyniki z uwagami, brak poprawnych wyników). Dzięki takiej organizacji nie wykonujemy niepotrzebnego klikania zamykającego irytujące okienka z komunikatami informującymi o rzeczach, które autor programu uznał za nietypowe lub błędne (a akurat w naszym przypadku takie nie są). Oczywiście przed czynnościami nieodwracalnymi w skutkach, okienka informacyjne są wyświetlane (np. w momencie wyjścia z edycji bazy danych pojawia się pytanie, czy zapisać wprowadzone zmiany).BudKom EC2LAB

dowolna geometria - Brak ograniczeń w opisie geometrii przekroju. Przekrój jest definiowany współrzędnymi punktów charakterystycznych. Współrzędne można edytować w tabeli oraz jako tekst w edytorze tekstowym (większa swoboda modyfikacji). Ten sposób wprowadzania danych jest uniwersalny, ale kłopotliwy, dlatego nie jedyny w programie EC2LAB.


odczyt geometrii - Geometrię przekroju można odczytać z pliku tekstowego.


typowe przekroje - Najczęściej stosowane przekroje zostały sparametryzowane. Z tym, że nie ma ograniczeń odnośnie proporcji przekrojów. Można np. zadać przekrój “teowy” z półką węższą od środnika (dla prefabrykowanej belki z miejscem na oparcie płyt prefabrykowanych).


kalkulator zbrojenia - Program posiada wewnętrzny kalkulator zbrojenia. Nie ma konieczności kłopotliwego przepisywania/kopiowania danych/wyników z zewnętrznego kalkulatora do pól edycyjnych programu EC2LAB. Zbrojenie można określić podając przekrój wyrażony liczbą (cm2) lub podając opis zastosowanych prętów (np. 2#12+1#16). Po wykonaniu obliczeń, pasujące nam średnice wybieramy z listy, na której są przedstawione prawidłowe zestawy prętów zbrojeniowych. Poszczególne pozycje na liście z pasującym zbrojeniem są posortowane wg trafności doboru przekroju. Prezentowany jest także procentowo stopień dopasowania pozwalający na szybki wybór optymalnych średnic prętów.


średnice prętów - Wewnętrzny kalkulator zbrojenia używa w obliczeniach prętów z zakresu określonego w oddzielnym okienku. W programie EC2LAB nie przeliczamy powierzchni zbrojenia dla wprowadzonej średnicy pręta - powierzchnię wybieramy z listy pasujących powierzchni przygotowanej przez program.


model betonu - Program umożliwia wybór modelu odkształcenia betonu (nieliniowy, parabola-prostokąt, bilinearny, prostokątny odpowiadający metodzie uproszczonej).


model stali - Program umożliwia wybór modelu odkształcenia stali (ze wzmocnieniem lub bez wzmocnienia).


edytowalna baza norm, betonów i stali - Program posiada bazę norm, betonów, stali. Można dowolnie zmieniać parametry, dodawać nowe pozycje, importować bazy innych użytkowników. Można, na przykład, dodatkowo ograniczyć odkształcenia stali (dla klasy stali C można aktualnie przyjmować odkształcenia na poziomie 0.9x7,5%!). W module do edycji bazy danych określamy także, czy dana pozycja będzie widoczna na liście wyboru w programie obliczeniowym. Jeśli np. wykonujemy obliczenia wg Eurokodów można włączyć jedynie pozycje zgodne z tą normą. Przewidziano generatory poszczególnych pozycji. Dla przykładu podając wytrzymałość na ściskanie program wyznaczy wszystkie pozostałe parametry betonu. Zachowana została pełna zgodność z tabelami zamieszczonymi w normie EC, łącznie z zaokrągleniami liczb. Pewne parametry obliczeń (współczynniki bezpieczeństwa, ograniczania odkształceń stali) są definiowane w opisie normy. Z tego wynika sposób wyboru np. wymiarowania dla sytuacji obliczeniowej wyjątkowej (wybieramy normę EC dla sytuacji obliczeniowej wyjątkowej). Aktualnie wg EC nie ma wprowadzonych ograniczeń na odkształcalność stali, w programie można jednak takie ograniczenie wprowadzić (np. 1%, tak jak to było we wcześniejszych normach).


rysunek - Kluczowe parametry obliczeń są prezentowane graficznie. Wystarczy zerknąć i już mamy kontrolę nad: definicją geometrii przekroju (rysunek jest w skali), oceną ekonomiczności i potencjalnych możliwości przekroju (stopień zbrojenia, odkształcenia stali i betonu).


odkształcenie betonu - Program prezentuje graficznie aktualny poziom odkształcenia betonu podając także wartości graniczne.


odkształcenie stali - Program prezentuje graficznie poziom odkształcenia stali. Zielonym kolorem oznaczono “zakres plastyczny” na wykresie odkształcenie-naprężenie.


stopień zbrojenia - Program prezentuje wyznaczony stopień zbrojenia z oznaczeniem minimalnego stopnia zbrojenia. Ponieważ przekroje mogą być w programie definiowane dowolnie, minimalny stopień zbrojenia jest wyznaczany zgodnie z teorią stanowiącą podstawę wyznaczania zbrojenia minimalnego. Program bazuje na nośności przekroju betonowego, bez uwzględniania zbrojenia. Minimalne warunki normowe spełniono przez przyjmowanie do obliczeń klasy betonu C25/30 (B30) lub wyższej. Dodatkowo można stosować zwiększenie (przełącznik “C+”) wytrzymałości betonu do obliczeń minimalnego stopnia zbrojenia (zazwyczaj beton na budowie jest mocniejszy niż wymagany w projekcie). Przyjmowany jest wzrost wytrzymałości betonu liniowo od 20% dla C12/15 (B15) do 5% dla C90/105 (B105).


wyniki pośrednie - Wszystkie wyniki cząstkowe i komunikaty dotyczące przebiegu obliczeń są prezentowane w okienku tekstowym. Można sprawdzić pośrednie obliczenia wykonywane przez program.BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB BudKom EC2LAB

Wygląd programu można dostosować do własnych upodobań estetycznych. Jest możliwość wyboru z 41 styli (tzw. “skórek”).


Cennik programu BudKom EC2LAB

[A] Program EC2LAB.
Program może być użytkowany bezpłatnie na dowolnym komputerze z wpiętym kluczem sprzętowym do portu USB zakupionym razem z innym programem BudKom (dotyczy kluczy sprzętowych oznaczonych czterocyfrowym numerem dostępnych od 2009 roku). W e-mailu aktualizacyjnym DxfOczka3D znajduje się także link do programu EC2LAB.


Program dostępny jest jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu (nie jest wydawana płyta CD). Program jest dostępny jedynie dla użytkowników programów autorskich BudKom - nie jest dostępny w sprzedaży.

Copyrights © 2016 “BudKom“ Marek Nowicki | Projekty | Programy | BricsCAD | ZwCAD | DxfOczka3D | ZbrojMAP | StalWyk | Sklep | Kontakt