Programy

Licencja

01. Firma „BudKom” Marek Nowicki udziela Państwu niewyłącznej i nieprzenoszalnej Licencji na korzystanie z zakupionego Programu.

02. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z wersją DEMO i zaakceptowanie warunków Umowy licencyjnej przed zakupem Programu. Za zakup Programu uznaje się moment wpłacenia kwoty wyszczególnionej w fakturze. Przed tym faktem Umowa licencyjna jest nieważna.

03. Kopiowanie Programu i Dokumentacji w zakresie wykraczającym postanowienia licencji stanowi akt naruszenia polskiego Prawa Autorskiego stanowiąc podstawę do pociągnięcia Państwa do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

04. Program może być uruchamiany tylko na sprzęcie będącym Państwa własnością lub pozostającym pod Państwa kontrolą, na dodatkowych warunkach określonych w niniejszej Umowie licencyjnej.

05. Niniejsza Umowa licencyjna zezwala pojedynczemu Użytkownikowi na używanie Programu w danej chwili wyłącznie na jednym komputerze i w jednym miejscu.

06. Wersja DEMO może być używana wyłącznie w celach szkoleniowych, poznawczych, instruktażowych i nie może być używana w celach komercyjnych. Wersje DEMO mogą zawierać ograniczenia funkcjonalne.

07. Użytkownik ma prawo do wykonania kopii zapasowych Programu na dowolnym nośniku pod warunkiem, że kopie te nie będą użytkowane niezgodnie z niniejszą Umową.

08. Program jest zabezpieczony Kluczem Sprzętowym lub Programowym. Klucz Programowy to plik dyskowy z wpisanymi danymi o Użytkowniku i (ewentualnie) o komputerze, na którym ma być program uruchamiany. Plik ten musi się znajdować w katalogu z Programem. Bez tego pliku Program nie funkcjonuje. Obowiązkiem Użytkownika jest chronienie pliku Klucza Programowego przed niekontrolowanym kopiowaniem. Rozpowszechnianie Programu razem z oryginalnym plikiem Klucza Programowego lub samego pliku Klucza Programowego jest naruszeniem warunków Umowy.
Wersje DEMO i DARMOWE najczęściej wymagają wcześniejszego odczytu Kodu Komputera. Stosowny program należy pobrać z www.budkom.pl.

09. Zabroniona jest dekompilacja Programu, modyfikowanie kodu Programu, modyfikowanie Dokumentacji i pliku Klucza Programowego, używanie dołączonych do Programu zasobów w sposób niezwiązany z funkcjonowaniem Programu.

10. Zabronione jest użyczanie Programu.

11. Wszelkie prawa do Programu i Dokumentacji należą do firmy „BudKom” Marek Nowicki.

12. Nieprzestrzeganie postanowień Umowy licencyjnej przez Użytkownika powoduje automatyczne anulowanie niniejszej Licencji.

13. Program pełni rolę pomocniczą, jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykształconego fachowca i nie jest w stanie go zastąpić. Za sposób wykorzystania programu i ocenę generowanych przez niego wyników jest odpowiedzialny Użytkownik.

14. W przypadku wykrycia przez Użytkownika ukrytej wady programu przysługuje mu prawo do uzyskania nowej, pozbawionej wad, wersji. Z wyjątkiem powyższej ograniczonej gwarancji firma „BudKom” nie udziela żadnej innej wyraźnej ani domyślnej gwarancji. Firma „Budkom” Marek Nowicki nie ma obowiązku zawiadamiania Użytkownika o pojawieniu się nowej wersji programu.

15. Firma „BudKom” Marek Nowicki przyłożyła wszelkich starań do tego, aby oprogramowanie funkcjonowało prawidłowo. Firma „BudKom” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z jakiegokolwiek tytułu, włącznie z utratą danych , zysków i innych korzyści wynikających z używania lub braku możliwości używania programu. Niniejszym akceptujecie Państwo fakt, że opłata licencyjna odzwierciedla taki podział odpowiedzialności.

16. Potwierdzeniem zawarcia Umowy licencyjnej przez Użytkownika jest zakup Programu stanowiącego przedmiot niniejszej Licencji.